BS 4: Språkmöten i Västerbotten och Österbotten

Den fjärde volymen i serien Bottniska studier behandlar språkmöten i Västerbotten och
Österbotten i 13 uppsatser skrivna av forskare på båda sidor om Kvarken.

Språkmöten är ett mångfasetterat begrepp som kan ses ur olika synvinklar. Språkmöten äger rum inom den enskilda individen och är då en fråga om tvåspråkighet, flerspråkighet, språkval och
individuell språkanvändning. Språkmöten sker också mellan olika individer i regionalt språkbruk men även i samtal som de som fördes mellan säljägarna i Kvarken.

Språkmöten i Västerbotten och Österbotten visar på en nära växelverkan inom Kvarkenregionen
i gångna tider. Denna växelverkan finns ännu i dag och har stark potential att leva kvar också i
en framtid. Språken möts över Kvarken och språken möts på båda sidor om Kvarken i ett
ständigt kretslopp.

Boken ges ut i samverkan mellan de vetenskapliga sammanslutningarna Kungl. Skytteanska
Samfundet i Umeå och Svensk-Österbottniska Samfundet i Vasa. Den har redigerats av professor
Lars-Erik Edlund, Umeå, och professor emerita Marianne Nordman, Vasa.

Boken kan köpas här eller läsas gratis elektroniskt här.