Understöd

SÖS har till uppgift att främja svensk kultur, särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten. Det här gör vi genom att bland annat understöda studier, forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet.

Våra stipendier och understöd lediganslås två gånger per år, i mars och september.

Utdelningen på våren fokuserar på enskilda

På våren kan du ansöka om understöd för:

 • fortbildning och kompetenshöjning inom ditt yrke

 • studieresor (gäller inte resor under dina grundstudier vid högskola eller yrkeshögskola)

 • resestipendier för och deltagande i konferenser där du presenterar din forskning

 • postgraduala studier (läs mer under fliken ”Postgraduala studier”)

 • postdoktorala stipendier (läs mer under fliken ”Postdoktorala stipendier”)
 • vetenskapliga forskningsprojekt (förutsätter doktorsexamen)
  Projektgrupper eller enskilda forskare kan söka om medel för forskningsprojekt. Vi beviljar understöd för
  lönekostnader, AK-kostnader, kostnader för datainsamling och andra eventuella
  forskningskostnader. Vi beviljar inte bidrag för datorer och annan utrustning.

 • bidrag för olika typer av kultur- och konstprojekt.
  Här ingår bl.a. film, foto, konst, sång, musik, teater, dans, hembygdsverksamhet. Vi beviljar även understöd för publicistisk verksamhet. Vi beviljar i allmänhet inte bidrag för anskaffning av allmän utrustning.


Du ansöker genom att fylla i den elektroniska ansökan som du hittar på första sidan eller längst ner på denna sida. Det är viktigt att både syfte och helhetsbudget klart framgår av din ansökan.

Utdelningen på hösten fokuserar på organisationer, institutioner, föreningar och
arbetsgrupper.

Denna ansökningsrunda är för er som till följande år planerar att påbörja, fortsätta eller helt genomföra ett vetenskapligt eller kulturellt projekt. Projektet bör ske eller ha stark anknytning till Österbotten, i enlighet med samfundets syfte.

Ni ansöker genom att fylla i en elektronisk ansökan som ni hittar via vår hemsida. Det är viktigt att både syfte och helhetsbudget klart framgår av er ansökan.

Studiestipendier kan sökas både höst och vår

Studiestipendier för studier vid universitet och yrkeshögskolor kan sökas både i mars och september. 

Du kan ansöka om våra studiestipendier om du:
-är en svenskspråkig studerande, hemma från Österbotten
-är inskriven för heltidsstudier vid universitet och högskola eller yrkeshögskola
-har påbörjat ditt examensarbete


Hur söka?


Du ansöker genom att fylla i en elektronisk ansökan som du hittar via vår hemsida. Till din ansökan bifogar du ett utdrag ur studieregistret där dina registrerade studiepoäng framgår. Detta utdrag kan bifogas i pdf-format i samband med att du fyller i den elektroniska ansökan.

Du kan ansöka om studiestipendie både under våren och hösten, men du kan endast få ett understöd per utbildning.


Rekvirering och redovisning


När du beviljats ditt bidrag bör du rekvirera pengarna. Det betyder att du visar att du tar emot bidraget och att du vill att det skall utbetalas till ditt konto. Du rekvirerar pengarna elektroniskt genom att logga in på din sökandeprofil under https://sos.rimbert.fi. Därefter fyller du i formuläret om elektronisk utbetalning och signerar den med dina personliga bankkoder. 

Erhållna studiestipendier behöver inte redovisas.


Övrigt


Vi har uppgraderat ansökningsssystemet, vilket gör att du kanske ombeds att nollställa ditt lösenord första gånger du loggar in i det uppgraderade systemet.


Vid problem eller frågor kontakta info@samfundet.fi

Våra postgraduala stipendier ansöks under mars månad och består av antingen
-ett månatligt stipendium för tre månader (1600 € / månad)
-ett månatligt stipendium för sex månader (1700 € / månad inkl. obligatorisk pensionsavgift)
– resebidrag till konferens där den sökande presenterar sin forskning.

Vem kan söka?

För att söka ett understöd för din forskning bör du rätt att avlägga en doktorsexamen och anknytning till ett universitet, högskola eller liknande institution. Du behöver även uppfylla minst två av följande kriterier:
1) Forskningen bör anknyta till samfundets syfte att främja svensk kultur, särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten.
2) Den sökande ska ha anknytning till Österbotten
3) Forskningen och/eller studierna ska bedrivas i Österbotten

Med beaktande av ovannämnda kriterier understöder vi alla forskningsinriktningar.

Hur söka?

Fyll i din ansökan elektroniskt på blanketten rubricerad ”Ansökan om understöd för postgraduala studier”. Notera att du även bör bifoga en forskningsplan på högst fem sidor, din handledares utlåtande samt en finansieringsplan.

Rekvirering och redovisning

När du beviljats ett bidrag bör du rekvirera pengarna, samt även senare redovisa ditt projekt. Du rekvirerar pengarna elektroniskt genom att logga in på din sökandeprofil under https://sos.rimbert.fi. Därefter fyller du i formuläret om elektronisk utbetalning och signerar det med dina personliga bankkoder.

Även redovisningen sker elektroniskt via Rimbert. Samfundet meddelar skattemyndigheten om utbetalat stipendium. Läs om socialskyddsavgiften på LPA:s hemsida för stipendiater. Dessa bestämmelser gäller dock enbart om man erhåller månatligt understöd längre än 3 månader i följd. Mera information om detta finns på LPA:s hemsida: http://www.lpa.fi


Övrigt


Vi har uppgraderat ansökningsssystemet, vilket gör att du kanske ombeds att nollställa ditt lösenord första gånger du loggar in i det uppgraderade systemet.
Vid problem eller frågor kontakta info@samfundet.fi

Om du har avlagt doktorsexamen kan du ansöka om ett personligt forskarstipendium.
Professorer, lektorer och andra disputerade med tillsvidareanställning vars befattning
inkluderar möjlighet till forskning beviljas inte understöd. En ännu icke-disputerad doktorand
kan ansöka om understöd om förhandsgranskarnas utlåtande inkommit. Dessa utlåtanden
bifogas ansökan. Stipendiaten förbinder sig att forska på heltid.

Finansiering beviljas i första hand forskare som disputerat inom de fem senaste åren.
Forskningen kan ha lokalt och/eller internationellt fokus och bör ske i eller ha stark
anknytning till Österbotten, i enlighet med samfundets syfte.

Till ansökan bifogas intyg över doktorsexamen eller förhandsgranskarnas utlåtande i det fall
att sökanden ännu inte avlagt doktorsexamen, en forskningsplan, meritförteckning/CV,
publikationsförteckning, utredning över att sökanden saknar tillsvidareanställning samt två
rekommendationer.

Understöd beviljas för 6 eller 12 månader. Den månatliga summan är 2600 euro.
Stipendiesumman inkluderar den lagstadgade pensions- och
olycksfallsförsäkringen (14 % av beloppet). Vid behov kan även övriga forskningskostnader
ingå i ansökan. En redogörelse för uppkomsten av kostnaderna samt budget bifogas då
ansökan.

När du beviljats ditt bidrag bör du rekvirera pengarna, samt även senare redovisa ditt projekt. Redovisningen gäller inte dig som fått ett studiestipendium. Du rekvirerar pengarna elektroniskt genom att logga in på din sökandeprofil under https://sos.rimbert.fi. Därefter fyller du i formuläret om elektronisk utbetalning och signerar den med dina personliga bankkoder.

Även redovisningen sker elektroniskt via Rimbert. Samfundet meddelar skattemyndigheterna uppgifter om alla enskilda personer som erhållit minst
1000 € i understöd.

Vi beviljar inte bidrag för följande:

Bidrag till förskolor, första och andra stadiets skolor eller understödsföreningar som hör till dem (t.ex. Hem och skola eller föräldraföreningar)

Vi beviljar inte heller bidrag för inköp av teknik.

 1. Titta gärna på ”Checklista för stipendiansökan” som du hittar här nere
 2. Ansökningsblanketten hittar du här