ANTAGNA VID MEDLEMSMÖTEN 3.3. och 1.4.2014
REGISTRERATS AV PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN 30.09.2014

Svensk-Österbottniska samfundet r.f.
Registernummer 6556
Föreningen antecknats i registret 22.12.1921


§ 1 Föreningens namn är Svensk-Österbottniska Samfundet rf. och dess hemort är Vasa stad. Samfundets syfte är att främja svensk kultur och särskilt vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten. Samfundet förverkligar sitt syfte genom att understöda högre utbildning, vetenskaplig forskning samt litterär och konstnärlig verksamhet. Samfundet kan för att förverkliga sitt syfte driva egna vetenskapliga och kulturella projekt. Samfundets räkenskapsperiod omfattar ett kalanderår.

§ 2 Samfundet kan äga fast och lös egendom samt ta emot donationer och understöd. Samfundets namn tecknas av antingen preses eller vicepreses tillsammans med antingen styrelsens sekreterare eller skattmästare.

§ 3 Samfundet består av personmedlemmar. Förslag om inval av medlem lämnas skriftligen till styrelsen, undertecknat av minst två medlemmar. Förslaget underställs föreningsmöte. För inval fordras stöd av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

§ 4 Samfundets styrelse består av nio medlemmar valda av årsmötet för en tid av tre år. Årligen är tre platser i styrelsen underkastade val. Person som uppnått 70 års ålder är inte valbar. Vid valet av styrelsemedlemmar eftersträvas en så jämn könsfördelning som möjligt och en bred kompetens med hänsyn till Samfundets syften. Årsmötet väljer preses och styrelsen väljer inom sig vicepreses samt sekreterare och skattmästare. Styrelsen är beslutför vid möte där preses eller vicepreses och minst fyra av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör preses röst, utom vid personval, då lotten avgör. Om en styrelsemedlem avgår före utgången av sitt mandat, väljs vid följande föreningsmöte en styrelsemedlem för den återstående mandattiden.

§ 5 Styrelsen leder Samfundets verksamhet, förvaltar Samfundets tillgångar, beslutar om kallelse till föreningsmöte samt förbereder de ärenden som ska föreläggas föreningsmöte och årsmöte. Styrelsen tillsätter vid behov kommittéer för särskilda ändamål.

§ 6 Preses kallar till styrelsemöte och leder förhandlingarna vid styrelsemöte och föreningsmöte. Vicepreses sköter preses åligganden, om preses har förhinder. Inom styrelsen ansvarar skattmästaren för förvaltningen av Samfundets tillgångar och räkenskaper. Räkenskaperna för föregående kalenderår bör företes revisorn senast inom mars månad. Sekreteraren för protokoll vid föreningsmöte och styrelsemöte samt ansvarar för Samfundets matrikel. För skötsel av löpande ärenden kan Samfundet anställa personal och anlita extern expertis.

§ 7 Samfundet håller årsmöte senast inom april månad och styrelsen kallar till föreningsmöte då behov föreligger. Kallelse till årsmöte och föreningsmöte sker genom annons minst sju dagar i förväg i svensk tidning i Vasa. Rösträtt vid föreningsmöte tillkommer samtliga medlemmar. Vid omröstning som sker vid föreningsmöte gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, utom vid personval, då lotten avgör.

§ 8 Vid Samfundets årsmöte behandlas ärendena i följande ordning: a) val av ordförande och viceordförande för årsmötet b) berättelse över föregående års verksamhet c) revisionsberättelsen över föregående års räkenskaper föredras, varefter tas besluts om fastställelse av bokslutet och om ansvarsfrihet för styrelsen d) val av styrelsemedlemmar i enlighet med vad som stadgas i § 3 e) val av preses f) val av revisor och revisorssuppleant g) övriga ärenden som upptagits i möteskallelsen

§ 9 Samfundet uppbär inga medlemsavgifter.

§ 10 Förslag om ändring av Samfundets stadgar eller om Samfundets upplösning behandlas vid två med minst fyra veckors mellanrum anordnade föreningsmöten. För godkännande fordras minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Beslut om upplösning bör innefatta beslut om överlåtelse av Samfundets egendom till rättsgiltig förening eller stiftelse som verkar för samma syfte som Samfundet.

§ 11 I övrigt gäller det som är föreskrivet i Föreningslagen.